Plan studiów

PLAN I PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

NA WYDZIALE BUDOWNICTWA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

W DYSCYPLINIE BUDOWNICTWO

obowiązujący od 1.10.2014 r. dla I roku studiów

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa w dniu 30.10.2013r.

Zmieniony na posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa w dniu 25.03.2015r.

Plan

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
Aktualna lista planowanych wykładów monograficznych i wykładów z wybranych zagadnień budownictwa będzie ogłaszana na początku każdego roku akademickiego.
Otwarcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie później niż na 6 semestrze studiów.

Program stacjonarnych studiów III stopnia (doktoranckich) na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej w dyscyplinie budownictwo
Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa dnia 30 października 2013 roku.
Obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 dla I roku studiów.

1. Formy zajęć w programie studiów

1.1 Program studiów obejmuje zajęcia z przedmiotów podstawowych, przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów specjalistycznych związanych z zakresem realizowanej rozprawy doktorskiej. Szczegółowy wykaz przedmiotów obowiązkowych i wybieralnych z podziałem na poszczególne semestry, charakter i wymiar zajęć zawiera załącznik 1.
1.2 W ramach studiów III stopnia możliwe jest uczestnictwo w:
a) wykładach monograficznych,
b) seminariach wydziałowych,
c) seminariach w katedrach, w których doktorant realizuje swoje badania,
d) konferencjach naukowych,
e) wykładach i zajęciach prowadzonych przez zaproszonych badaczy z innych ośrodków naukowych,
f) innych zajęciach przydatnych w realizacji rozprawy doktorskiej (np. w warsztatach doktoranckich).
1.4 Wszystkie formy zajęć podlegające ocenie są objęte systemem punktacji ECTS.

2. Indywidualny tok studiów

2.1 Indywidualny plan i program studiów przygotowuje opiekun naukowy doktoranta w porozumieniu z kierownikiem studiów doktoranckich a zatwierdza Dziekan.
2.2 Przyznanie indywidualnego toku studiów może wynikać:
a) z konieczności prowadzenia, przez doktoranta, badań naukowych poza Politechniką Opolską, w tym także w ramach wymiany i współpracy międzynarodowej,
b) z powodów zdrowotnych,
c) z konieczności sprawowania opieki nad dziećmi lub innym najbliższym członkiem rodziny, którego doktorant jest jedynym opiekunem,
2.3 Zezwolenie na realizację indywidualnego planu studiów może być wydane na okres jednego semestru i może być przedłużone do jednego roku akademickiego.
2.4 Doktorant, który realizuje aktualnie obowiązujący program studiów doktoranckich może uzyskać zgodę na i ndywidualną organizację studiów. Zgodę wydaje kierownik studiów doktoranckich na pisemną prośbę doktoranta, popartą zgodą prowadzących zajęcia dydaktyczne. Plan indywidualnej organizacji studiów oraz liczbę pun któw ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom zatwierdza kierownik studiów doktoranckich oraz dzi ekan.

3. Kontrola postępów w pracy naukowej

3.1 Rozliczanie postępów pracy uczestnika studiów doktoranckich przeprowadzane jest przez opiekuna lub promotora po każdym semestrze i roku studiów.
3.2 Ocena wyników prowadzonych przez doktoranta badań naukowych dokonywana jest na seminariach doktoranckich, katedralnych i wydziałowych, a także podczas organizowanych przez uczelnię warsztatów doktoranckich.
3.3 Kierownik studiów doktoranckich co najmniej raz w ciągu roku akademickiego otrzymuje od doktoranta sprawozdanie z postępów w pracy naukowej wraz z dołączoną opinią jego opiekuna naukowego, oceniającego zaangażowanie doktoranta w badania naukowe.

4. Warunki zaliczenia semestrów i lat studiów.

4.1 Zaliczanie zajęć dokonywane jest na podstawie kontroli wyników nauczania w formie prac kontrolnych, sprawdzianów bieżących, projektów, referatów itp. oraz obecności na zajęciach.
4.2 Zaliczenie przedmiotu dokonywane jest na podstawie zaliczeń wszystkich form zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu oraz pozytywnej oceny.
4.3 Wpisu do indeksu oraz karty okresowych osiągnięć dokonuje prowadzący zajęcia, a w uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich lub Dziekan.
4.4 Wypełnione protokoły ocen prowadzący zajęcia składa w wyznaczonym terminie w dziekanacie. Do protokołu należy wpisać oceny wszystkim doktorantom znajdującym się na liście. W przypadku nie zgłoszenia się doktoranta na zaliczeniu lub egzaminie, fakt ten należy odnotować w protokole.
4.5 Doktorant zgłaszający zastrzeżenia, co do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia lub egzaminu, ma prawo w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników złożyć odwołanie do kierownika studiów doktoranckich, który podejmuje decyzję o powołaniu komisji rozstrzygającej. W skład komisji wchodzi kierownik studiów doktoranckich, dwóch samodzielnych pracowników naukowych wydziału oraz przedstawiciel samorządu doktorantów. Jeśli sprawa dotyczy kierownika studiów doktoranckich, decyzję o powołaniu komisji i jej składzie podejmuje Dziekan.
4.6 Doktorant ma obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Podstawową formą odbywania praktyki jest prowadzenie zajęć dydaktycznych. Zgodę na realizację praktyki zawodowej w formie współprowadzenia zajęć udziela dziekan na wniosek kierownika katedry zatwierdzony przez kierownika studiów doktoranckich.
4.7 Jako realizację praktyki zawodowej w formie uczestnictwa w prowadzeniu zajęć rozumie się czynne i aktywne uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych lub projektowych prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego wydziału.
4.8 Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, w których prowadzeniu powinien brać udział uczestnik studiów doktoranckich wynika z planu studiów (załącznik 1).
4.9 W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, uczestnik studiów doktoranckich może ubiegać się o zmniejszenie obowiązującego go wymiaru zajęć dydaktycznych. Decyzję w tej sprawie wydaje Rektor na wniosek doktoranta zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora, kierownika studiów doktoranckich oraz Dziekana.
4.10 Warunkiem zaliczenia semestru na studiach doktoranckich jest zrealizowanie semestralnego programu zajęć, uzyskanie zaliczeń z obowiązujących przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna naukowego lub promotora z prowadzonej pracy naukowej. Dotyczy to również zaliczenia roku studiów.
4.11 Zaliczenia semestru i roku studiów jak również ustalenia różnic programowych dokonuje kierownik studiów doktoranckich.

5. Warunki i termin wszczęcia przewodu doktorskiego.

5.1 Ustalenie tematu rozprawy doktorskiej powinno nastąpić na początku pierwszego roku studiów.
5.2 Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora powinno nastąpić przed zakończeniem trzeciego roku studiów.
5.3 Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny Rady Wydziału w zakresie prowadzonych przez doktoranta badań naukowych oraz dorobku publikacyjnego.

6. Ukończenie studiów doktoranckich.

Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, ukończenie studiów następuje, gdy ich uczestnik zrealizował
wszystkie elementy programu studiów i uzyskał zaliczenia kolejnych semestrów, uzyskał 40 punktów ECTS lub
obronił rozprawę doktorską.