Ogólne warunki trybu rekrutacji

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA III STOPNIA (DOKTORANCKIE) W POLITECHNICE OPOLSKIEJ

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.  Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia doktoranckie prowadzone na wydziałach Politechniki

Opolskiej.

1.2.  Czynności  związane  z  rekrutacją  na  studia  doktoranckie  prowadzone  na  wydziale  przeprowadza powołana przez dziekana wydziałowa komisja rekrutacyjna.

1.3. O przyjęcie na studia doktoranckie może się ubiegać osoba, która:


a) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny lub też była beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
b) uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
c) uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego dalej opiekunem naukowym,
%w tym zakresie (jak i w innych) można liczyć na pomoc Wydziałowej Rady Doktorantów WBiA np. P. Bońkowski, G. Janus, K. Jęglet.
d) uzyskała od  kierownika  jednostki  organizacyjnej  wydziału  (instytutu,  katedry),  w  której realizowana  będzie  praca  doktorska,  zgodę  na  wykonywanie  tej  pracy  w  jednostce  oraz  realizację zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w programie studiów.

 1. WARUNKI FORMALNE

2.1.  Kandydaci  ubiegający  się  o  przyjęcie  na  I  rok  studiów  doktoranckich  składają  w  dziekanacie prowadzącym określone w pkt.1.1. studia, następujące dokumenty:

Podanie do JM Rektora o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich, na którym powinno znajdować się oświadczenie  osoby  (profesora  lub  dr  hab.)  o  gotowości  podjęcia  się  funkcji  opiekuna  naukowego kandydata. Do podania można dołączyć:

 • Wykaz dorobku naukowego (o ile kandydat taki posiada) lub opinię przyszłego opiekuna naukowego;
 • Oświadczenie  kierownika  jednostki  organizacyjnej  wydziału  (instytutu,  katedry)  o  zapewnieniu doktorantowi pensum obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub równoważnym;
 • Życiorys (CV);
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata;
 • Zgodę  zakładu  pracy  na  uczestnictwo  kandydata  w  zajęciach  studium  doktoranckiego  (dotyczy kandydatów zatrudnionych na umowę o pracę). Dokument ten jest nieobowiązkowy;
 • Fotografie -1 duża (dyplomowa), 2 małe (zgodne z wymaganiami dla dowodu osobistego).

2.2. Ponadto kandydat może złożyć:

 • Podanie do JM Rektora o stypendium doktoranckie;
 • Podanie do JM Rektora o zakwaterowanie w miasteczku akademickim  –  dotyczy kandydatów spoza Opola (podanie składane jest za pośrednictwem Dziekana Wydziału).

2.3.  Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie na studia III-go stopnia, mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu rekrutacyjnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata.

W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest:

 • przedłużenie czasu trwania egzaminu;
 • zmiana egzaminu ustnego na pisemny;
 • przeprowadzenie egzaminu w innej sali (np. znajdującej się na parterze budynku)
 • zgoda  na  udział  w  egzaminie  osób  trzecich,  w  szczególności  występujących  jako  tłumacze  języka migowego.

Decyzję  o  zmianie  w  sposobie  przeprowadzania  egzaminu  wstępnego  podejmuje  przewodniczący Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej.  Podstawą  decyzji  jest  przedłożenie  aktualnej  dokumentacji  medycznej potwierdzającej stopień niepełnosprawności kandydata.

 1. ZASADY I KRYTERIA KWALIFIKACJI

3.1.  Podstawą  przyjęcia  na  studia  doktoranckie  są  wyniki  postępowania  kwalifikacyjnego  obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

3.2.  Kryterium  decydującym  o  przyjęciu  na  studia  doktoranckie  jest  wartość  wskaźnika  rankingowego  (R)

obliczanego wg wzoru

R = OD + OP + OE + OT + JO + OR

gdzie:

OD – ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich,

OP – ocena pracy dyplomowej,

OE – ocena z egzaminu dyplomowego,

OT – średnia z toku studiów,

JO – ocena z języka obcego nowożytnego (końcowa),

OR – ocena uzyskana w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Oceny JO oraz OP ustalane są na podstawie indeksu lub suplementu.

3.3.  Przedmiotem  rozmowy  kwalifikacyjnej  jest  posiadana  przez  kandydata  wiedza  w  dziedzinie  zgodnej  z:

 • podejmowanymi  studiami,
 • predyspozycje  kandydata  do  pracy  naukowo-badawczej
 • wymierne osiągnięcia  naukowe  (publikacje,  referaty  na  konferencjach,  udział  w  pracach  naukowo-badawczych, osiągnięcia w ramach działalności studenckich kół naukowych itp.).
  Wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniany jest w skali ocen obowiązującej w Politechnice Opolskiej.

3.4.  W  przypadku  złożenia  przez  kandydata  certyfikatu,  na  poziomie  minimum  B1,  potwierdzającego znajomość języka obcego, w obliczaniu wskaźnika rankingowego w pozycji JO przyjmuje się ocenę 5,0.

3.5.  Kandydatom na studia doktoranckie, którzy ukończyli studia  magisterskie z wyróżnieniem zwiększa się wartość wskaźnika rankingowego o dodatkowe 5 punktów.

4 INFORMACJE DODATKOWE

4.1.  Listy  rankingowe  kandydatów  sporządza  się  na  podstawie  wskaźnika  rankingowego  w  kolejności  od najwyższej do najniższej jego wartości.

4.2.  Kandydaci  o  takiej  samej  wartości  wskaźnika  rankingowego  na  liście  rankingowej  zajmują  tę  samą pozycję  i  przypisuje  im  się  taką  samą  liczbę  porządkową.  Kolejnemu  kandydatowi,  o  mniejszej  wartości wskaźnika  rankingowego  przypisuje  się  liczbę  rekrutacyjną  równą  jego  liczbie  porządkowej  na  liście kandydatów.

4.3.  W  przypadku,  kiedy  liczba  kandydatów  przekracza  planowaną  wielkość  przyjęć,  przyjęci  zostają kandydaci  których  liczba  rekrutacyjna  na  liście  rankingowej  jest  mniejsza  lub  równa  planowanej  wielkości przyjęć.

4.4.  Od decyzji o nie przyjęciu na studia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, kandydatowi przysługuje odwołanie do rektora o ponowne rozpatrzenie wniosku. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

4.5.  Cudzoziemcy,  którzy  zgodnie  z  ustawą  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  mogą  studiować  w  Polsce, przyjmowani  są  na  zasadach  obowiązujących  obywateli  polskich.  Cudzoziemcy,  którzy  nie  spełniają warunków  określonych  w  cytowanej  wyżej  ustawie  są  przyjmowani  na  warunkach  określonych  odrębnymi przepisami.

4.6.  W  przypadku  cudzoziemców  wymagany  jest  dyplom  ukończenia  studiów  magisterskich  uzyskany  w Polsce  lub  zalegalizowany  dyplom  lub  inny  dokument  ukończenia  studiów  wyższych  za  granicą,  uznany, zgodnie z odrębnymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich.